OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Provozovatelem internetového obchodu a webové prezentace je společnost KORAPET s.r.o.


Sídlo společnosti:

KORAPET, s.r.o.
Dolní Štěpanice 117
514 01 Jilemnice

IČO: 27548902
DIČ: CZ27548902

Zapsáno:

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25494


Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny obchodní případy realizované prostřednictvím e-shopu korapet.cz. Podmínky blíže vymezují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele, dodavatele) a kupujícího (spotřebitele, podnikatele). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s českým právním řádem.
Je-li smluvní stranou spotřebitel, orientuje se vztahy obchodními podmínkami upravenými a občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb.) i zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).
Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy vycházejícími z obchodních podmínek a obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb.), vše v platném znění. Od těchto obchodních podmínek je možné se odchýlit pouze na základě písemné dohody mezi prodávajícím a kupujícím (tzn. úprava vztahů mezi stranami je podmíněna bezvýhradně těmito OP, není-li písemně stanoveno jinak).
Obchodní podmínky jsou závazné pro kupujícího od okamžiku potvrzení objednávky se zaškrtnutím Souhlasím s obchodními podmínkami.

1) Základní ustanovení

Prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
KORAPET s.r.o., se sídlem Dolní Štěpanice 117, 514 01 Jilemnice
IČO: 27548902, DIČ: CZ27548902,
zapsáno u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25494

Kupující (spotřebitel) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nakupuje výrobky a užívá služby za jiným účelem než pro podnikání.

Kupující (podnikatel), nakupuje výrobky a služby za účelem svého podnikání.

 • Nakupovat přes internetový obchod korapet.cz je možné i bez zaregistrování / objednávka však musí obsahovat úplné fakturační údaje a jejím zasláním každý kupující souhlasí s těmito VOP a smluvními podmínkami, vč. ceny a kupní smlouvy
 • Pokud se kupující registruje /což může přinést řadu výhod, registrace musí obsahovat identifikační údaje: jméno a příjmení (fyzické osoby), jméno, příjmení, název společnosti, IČO, popř. DIČ (právnické osoby), ulice a č.p., město, PSČ, země. Dále musí obsahovat kontaktní údaje: telefon a e-mail.
 • Identifikační údaje na objednávku jsou přebírány z registrace uživatele, každou změnu v kontaktních údajích je kupující povinen aktualizovat ve svém účtu, nebo před jakoukoliv další objednávkou.
 • Zodpovědnost za chyby v dodávkách, vzniklé z důvodu uvedení chybných identifikačních údajů, nese kupující.
 • Prodávající může odmítnout registraci nově příchozího kupujícího z možných důvodů (vícenásobná registrace, …).
 • Po odeslání objednávky z e-shopu obdrží kupující informaci prostřednictvím e-mailu, že jeho objednávka byla zaevidována.
 • Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení informace o zaevidování objednávky kupujícímu (jedná se o závazné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího). Tímto okamžikem mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Objednávku není potřeba potvrdit e-mailem či telefonicky.
 • Storno objednávky ze strany kupujícího musí být smluvními stranami vzájemně schváleno zejména u položek, které nejsou běžně na skladě, nebo které jsou dodávány ve velkém množství nebo na speciální zakázku. Pokud nebude prodávající schopen dodat zboží dle objednávky kupujícího v požadovaném množství, ceně nebo termínu, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit kupujícímu s uvedením možného náhradního termínu dodání, v tomto případě je kupující oprávněn potvrzenou objednávku bezodkladně stornovat bez jakýchkoli postihů ze strany prodávajího.
 • Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží se již nevyrábí, nedodává, je dlouhodobě nedostupné nebo se změnila výrazným způsobem cena zboží. Prodávající si v poslední řadě vyhrazuje právo stornovat objednávku nebo její část v případě neodvratitelné události nebo zásahu vyšší moci.


2) Ceny zboží

 • Veškeré ceny na e-shopu jsou v Kč, popř. Eur (je výslovně uvedeno) bez DPH v základním zobrazení, v detailu produktu již i s DPH.
 • Konečná cena včetně DPH je též zobrazena ve vystavené objednávce před samotným odesláním.
 • Prodávající si vyhrazuje změnu cen vlivem změny kurzů zahraničních měn vůči Kč nebo vlivem všeobecného růstu ceníkových cen výrobců.
 • Prodávající si vyhrazuje právo změny cen po provedení objenávky a aktualizace cen u položek, které nejsou skladem, při čemž je kupující kontaktován a o změně řádně informován, musí souhlasit se změnou, aby provozovatel mohl dokončit objednávku.
 • Cenu položek bez cen je možné získat na poptání na tel.č. 491 541 600 nebo e-mail: info@korapet.cz

K ceně zboží bude připočteno dopravné, není-li dané zboží v akci s dopravou zdarma dle bodu 4 těchto obchodních podmínek, dopravné a dobírečné není součástí kupní ceny.

3) Platební podmínky, způsob úhrady

 • Veškeré závazky se kupující vůči prodávajícímu zavazuje uhradit v dohodnutém termínu.
 • V případě prodlení s platbou po lhůtě splatnosti se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné částky. Smluvní pokuta neplatí při oboustranné dohodě smluvních stran o odlišném datu splatnosti daňových dokladů.

Dobírka:

 • Dobírka není možná

Bankovním převodem:

 • Platba na základě vystavené zálohové faktury, zboží je expedováno až po připsání finanční částky na účet prodávajícího.
 • Platba s předem stanovenou splatností faktur, nutné předem projednat. Pokud není stanoveno jinak, splatnost faktur činí 14 dní.

Hotově:

 • Platba při osobním převzetí zboží na adrese prodávajícího nebo kupujícího, v případě, že bylo tak dohodnuto a kupující v objednávce vyjádřil zájem o dopravu zboží prodejcem.


4) Dodání zboží:

 • Kupující se zavazuje objednané zboží odebrat a za dodané zboží zaplatit kupní cenu.
 • Vlastnictví ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dnem úplného zaplacení kupní ceny kupujícím.
 • Povinnost prodávajícího dodat zboží je splněna předáním zboží zákazníkovi nebo okamžikem vyskladnění při osobním odběru. Okamžikem dodání zboží dle předchozí věty přechází na kupujícího nebezpečí vzniku škod na zboží.
 • Místo a způsob předání zboží je dána jednotlivými objednávkami kupujícího. Součástí dodávky není instalace zboží či předmětu plnění.
 • Dodávky zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu.
 • K ceně zboží je dále účtováno dopravné podle druhu dopravy a hmotnosti zásilky, není-li u objednávaného zboží uvedeno jinak.
 • Obsah dodávky je kupující, který není spotřebitelem, povinen zkontrolovat již při převzetí dodávky od přepravce / prodejce. Pokud je shledána závada obalu zboží, resp. je možné že zboží bylo poškozeno přepravou, kupující zásilku nesmí převzít a reklamuje zásilku přímo u přepravce / prodejce. Kupující a přepravce / prodejce sepíší protokol o závadě a zásilka bude vrácena zpět. Tuto skutečnost je kupující povinen bezodkladně přepravce / prodejce upozornit. Na pozdější reklamaci závady (např. poškození zboží při přepravě) bez výše uvedeného postupu nebude brán zřetel.
 • Kupující, který je spotřebitelem, obsah dodávky není povinen zkontrolovat při převzetí dodávky od přepravce / prodejce. Prodávající však doporučuje zkontrolovat dodávku již při převzetí dodávky od přepravce / prodejce. Spotřebitel svým podpisem na přepravním dokladu dává najevo, že jím převzatá dodávka byla zvnějšku nepoškozena a případná reklamace týkající se tohoto poškození bude vycházet z předpokladu bezvadného převzetí.


5) Odstoupení kupujícího - spotřebitele od kupní smlouvy


V souladu s § 53 odst.7 občanského zákoníka má kupující - spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží, byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku. Toto právo se však vztahuje pouze na kupujícího - spotřebitele, nikoli na kupujícího - podnikatele. V takovém případě musí být odstoupení od smlouvy doručeno prodávajícímu nejpozději 14.den od doručení zboží. Zboží je potřeba doručit kompletní, spolu s původním obalem, nepoškozené, nejevící známky užívání spolu s dokladem prokazujícím koupi zboží u prodávajícího. V případě, že by vrácené zboží bylo nekompletní, vyhrazuje si prodávající uplatnit odpovídajicí kompenzaci za snížení hodnoty vrácené věci. Tím není dotčen nárok spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jekékoli sankce. Pokud spotřebitel výše uvedeným postupem odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající částku odpovídající kupní ceně do 5 dnů od vrácení a kontroly zboží. (Pro případ, že je zasláno jednou zásilkou několik zboží, vztahuje se výše uvedené na každé jednotlivé zboží zvlášť.)

Odstoupení od smlouvy provede kupující písemnou formou (písemným dopisem - zaslaným poštou, faxem), aby bylo zřejmé, že činí tento úkon a využívá svého práva. Pouhé vrácení zboží nebude považováno za odstoupení od smlouvy.

Vrácení zboží formou dobírky nebude prodávajícím přijato. Vrácení zboží kupující provede formou zaslání balíku.

Kupující - spotřebitel nemůže odstoupit od smluv:

 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.


6) Reklamační podmínky

 • Viz. reklamační řízení


7) Technické parametry

 • Technické parametry zboží jsou dány platnými katalogy nebo katalogovými listy výrobce KORAPET, s.r.o. V případě nejasností prodávající poskytne bližší technické údaje na základě písemného požadavku kupujícího.

8) Ochrana osobních údajů

Vyplněním registrace v internetovém obchodě www.korapet.cz, ve kterém kupující uvádí své osobní údaje, kupující prohlašuje, že souhlasí se zpracováním těchto poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze společnosti KORAPET s.r.o. a to až do doby odvolání tohoto souhlasu, s tím, že s poskytnutými údaji bude naloženo v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je tedy dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Při procesu registrace dochází k uchovávání registračních informací o zákaznících obchodu z důvodu zjednodušení procesu nákupu.

Veškerá data získaná od kupujících slouží výhradně pro vnitřní potřebu prodávajícího, data jsou získávána pouze v nezbytném rozsahu. Kupující má právo kdykoli požádat o výmaz z databáze. Žádná data nejsou poskytována třetím osobám. Výjimku tvoří případný dopravce, kterému je předáno nezbytné minimum údajů, sloužící pro doručení dodávky, je-li tak dohodnuto.

9) Ochrana informací

Obě smluvní strany se dohodly, že nebudou poskytovat jakékoli informace, které se dozví v souvislosti s uzavřeným smluvním vztahem třetím osobám. Kupující bere na vědomí, že registrací jsou mu zpřístupněny informace, které prodávající chrání právě registrací, neučinil-li objednávku bez registrace. V případě porušení této povinnosti se zavazuje kupující uhradit smluvní pokutu ve výši 20 % (z kupní ceny) - smluvní pokuta je splatná na výzvu kupujícího prodejcem. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

Při opakovaném nebo zvlášť hrubém porušení výše uvedené ochrany informací si prodávající vyhrazuje právo zrušit registraci kupujícího a zamezit dalšímu přístupu do e-shopu či jinak vyhovět takovému kupujícímu, dále možností uvalení sankce a výše uvedený nárok pokuty dále vymáhat či využít svého práva na odškodné v plném rozsahu.

YTlmNTI